Warunki świadczenia usług

Warunki sprzedaży w sklepie internetowym

 

Aktualizacja: 01 lipca 2023

Kontakt: office@pelvifly.com

 

Niniejsze warunki sprzedaży są zawierane pomiędzy PelviCoach GmbH, spółką zarejestrowaną w Niemczech (numer rejestracji HRB 747627), mającą swoją siedzibę w Mannheim, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000,00 euro, zwana dalej "Sprzedawcą", prowadzącą stronę internetową https://pelvicoach.com, https://pelvifly.com i jej subdomeny, zwane dalej "Stroną", a konsumentem i nieprofesjonalnym nabywcą, zwany dalej "Kupującym", który chce zakupić produkty oferowane przez Sprzedawcę ("Produkt").

 

 1. Metody płatności: Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności za zakup produktów:
 • Karta kredytowa lub debetowa: Akceptujemy główne karty kredytowe i debetowe, w tym Visa, Mastercard i American Express.
 • PayPal
 • Inne metody płatności oferowane przez Shopify Payments

 

Cena jest płatna w całości w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Dokonane przez Kupującego płatności nie będą uważane za ostateczne, dopóki Sprzedawca nie otrzyma należnych kwot. Ponadto, w przypadku niewykonywania powyższych warunków płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować dostawę oczekujących zamówień złożonych przez Kupującego.

 

 1. Dane do faktury: Kupujący zgadza się podać dokładne i kompleksowe informacje do faktury, w tym imię, adres do faktury i dane płatnicze. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub problemy wynikające z nieprawidłowych lub niekompletnych informacji do faktury.

 

 1. Produkt: Oferowany Produkt jest tym, który pojawia się na Stronie Sprzedawcy, w granicach dostępnych zapasów. Sprzedawca ma prawo do dowolnej modyfikacji asortymentu Produktów w dowolnym czasie. Produkt jest prezentowany na stronie internetowej z opisem jego głównych cech (specyfikacje, ilustracje i informacje dotyczące wymiarów lub pojemności). Zdjęcia i grafiki są jak najbardziej dokładne, ale nie są wiążące dla Sprzedawcy. Kupujący musi zapoznać się z opisem każdego Produktu, aby poznać jego szczegółowe cechy i główne cechy.

 

 1. Potwierdzenie zamówienia: To Kupujący jest odpowiedzialny za wybór na Stronie Produktu, który chce zamówić. Żadne zamówienie wysłane do Sprzedawcy inną drogą, w tym pocztą lub e-mailem, nie będzie uwzględniane. Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, uznania, że Kupujący ma pełną wiedzę o nich i rezygnacji z korzystania z własnych warunków zakupu. Po pomyślnym dokonaniu płatności Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą mailową, zawierające szczegóły zakupu i łączną kwotę zapłaconą. Sprzedawca ma prawo anulować lub odmówić realizacji jakiegokolwiek zamówienia od Kupującego, z którym występuje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

 

 1. Cena i waluta: Wszystkie ceny podane na Stronie są wyświetlane w EUR lub PLN. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w dowolnym czasie, ale takie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia już złożone i potwierdzone przez Kupującego.

 

 1. Podatki i opłaty celne: Całkowita kwota zapłacona przez Kupującego zawiera cenę Produktów oraz wszelkie obowiązujące podatki lub opłaty, jak określono w momencie zakupu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie lokalne podatki, opłaty lub cła związane z zakupem i dostawą Produktów, zgodnie z wymogami właściwych organów.

 

 1. Koszty wysyłki: Koszty wysyłki są określone podczas finalizacji zamówienia i są akceptowane poprzez zatwierdzenie zamówienia.

 

 1. Faktura: Faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę i przekazywana Kupującemu wraz z dostawą zakupionych Produktów.

 

 1. Dostawa: Dostawy są dokonywane pod wskazany adres w chwili składania zamówienia, który może znajdować się jedynie w uzgodnionym obszarze geograficznym. Odpowiedzialnością Kupującego jest zasięgnięcie informacji u lokalnych władz w swoim kraju dotyczących ewentualnych ograniczeń importu lub użytkowania produktów lub usług, które zamierza zamówić. Dostawa następuje poprzez przekazanie Kupującemu fizycznego posiadania lub kontroli nad Produktem. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia najlepszych starań w celu dostarczenia zamówionych przez Kupującego produktów w określonych powyżej terminach. Jednakże, te terminy mają charakter orientacyjny. Jeżeli zamówione Produkty nie zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od orientacyjnej daty dostawy, z przyczyn innych niż siła wyższa lub z winy Kupującego, sprzedaż może zostać anulowana na pisemny wniosek Kupującego zgodnie z warunkami przewidzianymi w przepisach niemieckiego kodeksu konsumenckiego. Wpłacone przez Kupującego kwoty zostaną wówczas zwrócone najpóźniej w czternastodniowym okresie, który następuje po dacie odstąpienia od umowy, bez żadnych dodatkowych odszkodowań lub potrąceń. Dostawy są realizowane przez niezależnego przewoźnika, pod adresem podanym przez Kupującego w momencie składania zamówienia, do którego przewoźnik może łatwo uzyskać dostęp. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu dostarczonych produktów. Ma on 48 godzin od daty dostawy na zgłoszenie na piśmie wszelkich reklamacji dotyczących niezgodności lub widocznego uszkodzenia dostarczonych Produktów (np. uszkodzone opakowanie, już otwarte...), wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami (np. zdjęcia).

 

 1. Utrzymanie własności: Sprzedawca zachowuje pełne prawa własności do sprzedanych produktów do pełnej zapłaty ceny, wraz z kosztami i podatkami, niezależnie od daty dostawy tych Produktów.

 

 1. Bezpieczeństwo płatności: Sprzedawca stosuje standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji płatniczych Kupującego. Jednakże, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub użycie danych płatniczych Kupującego.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy: Zgodnie z europejskim prawem, Kupujący ma okres czternastu (14) dni roboczych od dostarczenia zamówienia, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i tym samym zwrócić produkt do sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu bez żadnych kar, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

 

 1. Zwroty i zwroty pieniędzy: Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i zwrotów znajdują się w sekcji "Polityka zwrotów i zwrotów".

 

 1. Zapytania dotyczące rozliczeń: W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rozliczeń lub płatności, Kupujący może skontaktować się z zespołem wsparcia dla Kupujących Sprzedawcy za pomocą podanych na stronie internetowej informacji kontaktowych.

 

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy – Gwarancja: Produkty oferowane na sprzedaż spełniają niemieckie przepisy i są zgodne z zastosowaniem dla użytkowników nieprofesjonalnych.

 

Wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę korzystają z prawnej gwarancji przewidzianej przez artykuły niemieckiego kodeksu cywilnego. W przypadku niezgodności sprzedanego produktu można go zwrócić do Sprzedawcy, który go przyjmie z powrotem, wymieni lub zwróci pieniądze. Wszelkie reklamacje, prośby o wymianę lub zwrot należy zgłaszać elektronicznie do wsparcia dla Kupujących. Kupujący ma 2 lata od daty dostarczenia towaru na skontaktowanie się ze Sprzedawcą. Zwrot zostanie dokonany przez zaksięgowanie na koncie bankowym lub karcie płatniczej Kupującego.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

 • nieprzestrzeganie przepisów prawa kraju, w którym dostarczane są produkty, za co odpowiedzialność spoczywa na Kupującym,
 • w przypadku niewłaściwego użytkowania, użycia w celach zawodowych, zaniedbania lub braku konserwacji przez Kupującego, a także w przypadku normalnego zużycia produktu, wypadku lub siły wyższej.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem lub użyciem poza zakresem pierwotnego przeznaczenia,
 • uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub wypadkiem,
 • uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym czyszczeniem niezgodnym z instrukcjami,
 • niezatwierdzonej konserwacji, próby otwarcia, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

 

Reklamacje mogą być składane przez konsumentów i przedsiębiorców:

 

pisemnie na adres: PelviCoach GmbH, Franz-Volhard-Straße 5, 68167 Mannheim, Niemcy

drogą elektroniczną na następujący adres: contact@pelvifly.com

 

Nigdy nie próbuj otwierać produktu.

 

 1. Własność intelektualna – przetwarzanie danych: Wszystkie elementy strony internetowej są i pozostają własnością intelektualną i wyłączną sprzedawcy. Nikomu nie wolno reprodukować, wykorzystywać ani korzystać w żadnym zakresie, nawet częściowo, z elementów strony internetowej, takich jak zdjęcia, logo, wizualizacje czy tekst, ponieważ będzie to uznane za naruszenie praw.

 

 1. Przetwarzanie danych: Zgodnie z niemieckim prawem, dane osobowe żądane od Kupującego są niezbędne do przetwarzania zamówienia i wystawienia faktur. Te dane mogą być przekazywane partnerom Sprzedawcy odpowiedzialnym za realizację, przetwarzanie, zarządzanie i płatności związane z zamówieniami. Kupujący ma, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi, stałe prawo dostępu, zmiany, poprawiania, sprzeciwu, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania informacji dotyczących jego osoby.
 2. Obowiązujące prawo – język: Niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają niemieckiemu prawu. Niniejsza polityka została pierwotnie sporządzona w języku niemieckim. W przypadku konfliktu między tłumaczeniem a angielską wersją tych warunków, niemiecka wersja ma pierwszeństwo w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 3. Rozstrzyganie sporów online: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z relacji kontraktowej z konsumentem lub w zakresie istnienia takiej relacji kontraktowej, będziemy uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie. Organem właściwym w tej sprawie jest: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstraße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, http://www.verbraucher-schlichter.de.

 

W przypadku sporu, po bezskutecznych próbach znalezienia rozwiązania polubownego, właściwe są niemieckie sądy, które mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporu.